Algemene voorwaarden

tink GmbH | Algemene Voorwaarden (AV)


Juli 2021

1. Algemeen | Toepassingsgebied


1.1 Deze algemene voorwaarden („AV“) worden onderdeel van alle overeenkomsten tussen tink GmbH (handelsregister: Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) HRB 175701 | Maatschappelijke zetel: Gipsstraße 15, D-10119 Berlijn, „tink“) en haar contractuele partners die goederen aankopen (klanten) van tink.


1.2 De overeenkomst die tussen tink en de klant wordt gesloten (“contract”), is meestal een koopovereenkomst en/of een huurovereenkomst voor roerende zaken.


1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op overeenkomsten met consumenten, overeenkomstig § 13 van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (d.w.z. met natuurlijke personen die een transactie aangaan voor doeleinden die in hoofdzaak geen verband houden met hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten) en op overeenkomsten met ondernemers overeenkomstig § 14 van het BGB (d.w.z. met natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een transactie handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten). Commerciële wederverkoop van de goederen is niet toegestaan.


1.4 Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige contracten tussen tink en de klant, zonder dat tink de klant hierover moet informeren in individuele gevallen. Deze voorwaarden worden geacht door de klant te zijn bevestigd uiterlijk op het moment dat de klant de gekochte of gehuurde goederen in ontvangst neemt.


1.5 Deze AV gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant worden pas onderdeel van de overeenkomst als tink daar schriftelijk mee heeft ingestemd.


1.6 Indien in deze algemene voorwaarden de termen “schriftelijk”, “in schriftelijke vorm” of soortgelijke termen worden gebruikt, wordt verwezen naar de schriftelijke vorm in de zin van § 126 van het BGB. De elektronische uitwisseling van kopieën, handgeschreven ondertekende documenten en documenten met een eenvoudige elektronische handtekening (zoals het gebruik van DocuSign of Adobe Sign) is in dit opzicht voldoende. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze AV, volstaat de uitwisseling van eenvoudige e-mails niet.


1.7 Mededelingen en verklaringen die de klant doet ten aanzien van tink, met name opzeggingen en het stellen van termijnen, moeten op zijn minst voldoen aan de schriftelijke vorm in de zin van §126b van het BGB (ter verduidelijking: een eenvoudige e-mail is voldoende), tenzij anders is bepaald in deze AV.


1.8 Verwijzingen in deze AV naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen dienen slechts ter verduidelijking. Bijgevolg zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, zelfs indien deze verduidelijking niet wordt gegeven, tenzij de wettelijke bepalingen in deze AV worden aangevuld of uitdrukkelijk worden uitgesloten.


1.9 Om praktische redenen wordt in deze AV afgezien van het gelijktijdig gebruik van vrouwelijke, mannelijke en diverse taalvormen en wordt er gebruik gemaakt van de generieke mannelijke vorm. Alle verwijzingen naar personen gelden voor alle geslachten.


2. Registratie op het online portaal van tink


2.1 De klant kan zich registreren op het online portaal van tink (“online portaal”) en daar een klantenaccount aanmaken (“klantenaccount”) door bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren en via een registratieformulier, opgemaakt door tink, een wachtwoord naar keuze in te stellen. Na afloop van het registratieproces ontvangt de klant normaal gezien een e-mail van tink waarmee de klant zijn klantenaccount kan activeren. tink is niet verplicht de registratie van de klant te accepteren of het online portaal beschikbaar te houden.


2.2 De klant is verplicht om bij de registratie volledige en juiste informatie te verstrekken en zijn klantgegevens actueel te houden. De klant zorgt ervoor dat de informatie op zijn klantenaccount actueel en correct is.


2.3 De klant mag slechts één klantenaccount hebben en moet ervoor zorgen dat zijn gebruikersnaam en wachtwoorden die hij bij de registratie op het onlineportaal ontvangt, veilig worden opgeslagen, bewaard en gebruikt en dat derden er geen toegang toe hebben. In het geval van een niet toegestaan gebruik van een wachtwoord of klantaccount of in het geval van een gekende of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging of misbruik van het onlineportaal, zal de klant tink daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De klant is aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van het klantenaccount.


2.4 De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens (“inhoud”) die door hem via het online portaal worden weergegeven, gepubliceerd, geüpload, opgeslagen, uitgewisseld of verzonden. De klant dient er in het bijzonder op toe te zien dat de inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden. De klant heeft geen aanspraak op de opslag of publicatie van inhoud, zoals productreviews.


2.5 De klant mag de werking van het online portaal niet verstoren en mag de daarin toegankelijke gegevens niet buiten het contractueel overeengekomen gebruik gebruiken. In het bijzonder mag de klant het online portaal niet manipuleren met als doel het verkrijgen van ongeoorloofde betalingen of andere voordelen ten nadele van tink, een tink-partner of derden.


2.6 tink kan het gebruik van het online portaal door de klant controleren en de klant de toegang tot het online portaal blokkeren indien tink van mening is dat de klant de bepalingen volgens 2.3 tot 2.5 niet respecteert.


2.7 Zowel tink als de klant hebben het recht om het account van de klant te allen tijde met onmiddellijke ingang te verwijderen.


3. Het sluiten van overeenkomsten


3.1 Het aanbod op het online portaal is vrijblijvend. Door op de knop “Nu kopen” of “Nu huren” te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling van de goederen in zijn winkelwagentje en sluit hij daarmee een bindende overeenkomst af.


3.2 Indien een contract wordt afgesloten voor de aankoop van goederen, ontvangt de klant van tink eerst per e-mail een automatisch verzonden bevestiging van de ontvangst van de bestelling (“Bevestiging van ontvangst”). De ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding in van de bestelling van de klant door tink. Pas wanneer tink of de betreffende tink-partner de goederen naar de klant heeft verzonden en tink de verzending van de goederen naar de klant heeft bevestigd via e-mail (“verzendbevestiging”), komt een bindende koopovereenkomst tussen tink en de klant tot stand na ontvangst van de verzendbevestiging door de klant, maar niet later dan bij de aanvaarding van de gekochte of gehuurde goederen door de klant of een door de klant aangewezen ontvanger. Indien de door de klant bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. In dit geval wordt er geen contract gesloten.


3.3 Bij huurcontracten voor goederen ontvangt de klant eerst een ontvangstbevestiging. Na analyse van de bestelling van de klant door tink, stuurt tink eerst bepaalde informatie over de klant naar SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Duitsland, die in het kader van een kredietbeoordeling van de klant bepaalde scoringswaarden berekent op basis van wiskundig-statistische methoden en deze aan tink doorgeeft. tink bepaalt vervolgens of de klant voldoende kredietwaardigheid heeft. Een bindende huurovereenkomst tussen tink en de klant komt pas tot stand na ontvangst van de verzendbevestiging, maar niet later dan bij de aanvaarding van de goederen door de klant of een door de klant aangewezen ontvanger. Indien de kredietwaardigheid van de klant niet voldoende is of indien de door de klant bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. In dit geval wordt er geen contract gesloten.


3.4 tink zal de tekst van het contract, met inbegrip van deze voorwaarden, niet opslaan na het sluiten van het contract. De tekst van het contract is dan niet meer toegankelijk voor de klant.


3.5 Indien de klant nog geen achttien (18) jaar oud is, heeft hij de toestemming nodig van zijn wettelijke vertegenwoordiger voor het effectief afsluiten van een overeenkomst met tink.


4. Levering | Levertermijnen | Risico-overdracht| Eigendomsvoorbehoud


4.1 De levering van de goederen aan de klant gebeurt in het algemeen niet door tink zelf, maar door een derde die wordt aangeduid door tink (de zogenaamde “tink-partner”).


4.2 tink neemt ten opzichte van de klant geen enkel inkooprisico op zich voor goederen, ook niet in geval van een koopovereenkomst voor generieke goederen. tink is derhalve slechts verplicht te leveren uit haar voorraad van goederen of uit de voorraad van de betreffende tink-partner. De leveringsplicht van tink is niet van toepassing indien tink, ondanks goede congruente indekkingstransacties, zelf niet of niet tijdig geleverd wordt door derden, of indien tink niet verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en tink de klant hiervan onverwijld op de hoogte heeft gesteld. In geval van onbeschikbaarheid van de goederen zal tink de door de klant betaalde voorschotten onmiddellijk terugbetalen.


4.3 tink is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, voor zover dit redelijk is voor de klant. tink is hier wel niet toe verplicht.


4.4 In geval van terugzending van goederen als gevolg van verkeerde of onvolledige leverings- of adresgegevens van de klant, alsmede in geval de klant niet op een overeengekomen leverdatum komt opdagen, behoudt tink zich het recht voor om eventuele kosten (met name transport- en opslagkosten) alsook administratiekosten aan de klant in rekening te brengen.


4.5 Het optreden van een vertraging in de levering wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. In alle gevallen is echter een herinnering van de klant vereist.


4.6 Indien tink zich niet houdt aan een bindende leveringstermijn, kan de klant zich pas na het verstrijken van een door tink gestelde redelijke respijttermijn terugtrekken uit de overeenkomst of een schadevergoeding eisen in plaats van de levering. Dit is niet van toepassing indien de vaststelling van een respijttermijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.


4.7 Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB en de overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van goederen, gaat het risico van onopzettelijk verlies en beschadiging van de goederen over op de klant bij de levering aan de klant of aan een door de klant aangewezen ontvanger. Dit geldt ongeacht of de goederen al dan niet verzekerd zijn verzonden.


4.8 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB en de overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van goederen, gaat het risico van onopzettelijk verlies en beschadiging van de goederen over op de klant bij de overhandiging van de goederen aan de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren.


4.9 Overmacht, bedrijfsstoringen, arbeidsconflicten en andere belemmeringen voor de levering door de leveranciers van tink of tink zelf, ontslaan tink van haar leveringsplicht voor de duur van de belemmering en de impact hiervan. Indien een dergelijke belemmering meer dan vier (4) weken duurt, heeft de klant het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, bestaan niet.


4.10 De geleverde goederen blijven eigendom van tink of van de betreffende tink-partner tot aan de volledige betaling ervan.


5. Wettelijk herroepingsrecht voor consumenten | Terugzending van goederen


5.1 Indien de klant een consument is volgens § 13 van het BGB, heeft hij het volgende herroepingsrecht:


Herroepingsbeleid


Herroepingsrecht


De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder vermelding van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt (a) in het geval van een overeenkomst voor de aankoop van goederen, veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen en (b) in het geval van een overeenkomst voor de huur van goederen, veertien (14) dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de klant tink GmbH hierover informeren (Gipsstraße 15, D-10119 Berlijn of via e-mail: service@tink.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail). De klant kan hiervoor het onderstaande herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.


Gevolgen van de herroeping


Indien de klant deze overeenkomst herroept, zal tink alle betalingen, die van de klant ontvangen mochten worden, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen aan de klant terugbetalen na de datum waarop tink de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling zal tink hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de klant bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; in geen geval zal tink de klant kosten in rekening brengen voor deze terugbetaling. tink kan de terugbetaling weigeren totdat de goederen zijn geretourneerd of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.


De klant zal de goederen onverwijld en in ieder geval binnen de veertien (14) dagen na datum waarop de klant tink heeft geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomst, aan de betreffende tink-partner retourneren of overhandigen. De termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien de klant de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen opstuurt. tink draagt de kosten voor het retourneren van de goederen indien de klant het door tink verstrekte retourticket gebruikt. Indien de klant het retourticket niet gebruikt voor het retourneren van de goederen, dient de klant zelf de kosten van de retourzending te dragen.


De klant is alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de functionaliteit ervan.


Voorbeeld herroepingsformulier


Als de klant het contract wil herroepen, kan hij het volgende formulier invullen en opsturen via de post naar tink GmbH, Gipsstraße 15, D-10119 Berlijn of via e-mail naar service@tink.de:


Hierbij herroep ik […] de door mij gesloten overeenkomst […] voor [de aankoop] of [de huur] van de volgende goederen: […]
- Besteld op […] / ontvangen op […]
- Naam van de klant: […]
- Adres van de klant: […]
- Datum: […]


Herroepingsbeleid


5.2 In geval van terugzending van goederen is de klant verplicht de goederen volledig, in hun oorspronkelijke staat, intact en zonder schade te retourneren. Hiervoor kan hij een printbare bon aanvragen, afdrukken en gebruiken via het online portaal of per e-mail naar service@tink.de.


5.3 Indien het onderwerp van de overeenkomst de aankoop is van een bundel goederen bestaande uit meerdere individuele goederen tegen een totale prijs (“Bundle”) en de klant de overeenkomst slechts gedeeltelijk herroept, vervalt de eventuele korting die door tink is toegekend voor de aankoop van de bundel. tink behoudt zich het recht voor om in dit geval een extra betaling van de aankoopprijs te eisen.


6. Prijzen | Betalingsvoorwaarden | Verzendkosten


6.1 De prijzen die op het online portaal zijn vermeld op het moment van de bestelling van de klant zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve prijzen, d.w.z. dat ze de wettelijke Belgische btw includeren alsook de andere prijscomponenten.


6.2 De klant is verplicht gebruik te maken van een van de betaalmethoden die door tink op het online portaal worden aangeboden voor de betaling. Indien de klant kiest voor het betalingssysteem van een derde partij (zoals Paypal), is hij verplicht de algemene voorwaarden van de derde partij in acht te nemen.


6.3 tink accepteert alleen bankoverschrijvingen vanaf rekeningen binnen de Europese Unie.


6.4 tink maakt uitsluitend facturen en kredietnota’s op in elektronische vorm.


7. Inwisseling van vouchers


7.1 Vouchers die niet kunnen worden aangekocht, maar die in het kader van reclamecampagnes gratis aan de klant worden verstrekt (“promotionele vouchers”), zijn alleen geldig op het online portaal en alleen voor de periode die op de vouchers is aangegeven. Deze vouchers zijn niet overdraagbaar. Individuele goederen of merken kunnen worden uitgesloten van een promotievouchercampagne.


7.2 De klant kan alleen voor het einde van het bestelproces een waardebon inwisselen. Een latere verrekening van promotiebonnen is niet mogelijk.


7.3 Verschillende vouchers kunnen over het algemeen niet met elkaar worden gecombineerd. De klant kan een actievoucher slechts één keer inwisselen en dit voor slechts één bestelprocedure.


7.4 Indien de waarde van de actievoucher niet voldoende is voor een volledige betaling volgens de betreffende overeenkomst, kan de klant het prijsverschil compenseren met de betalingsopties die door tink worden aangeboden. Als de waarde van de voucher hoger is dan de waarde van het betreffende contract, vervalt het resterende saldo van de voucher en wordt het niet aan de klant terugbetaald via tink.


7.5 Indien de klant een overeenkomst herroept die hij (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd met een voucher, heeft hij geen recht om terugbetaling te eisen van het verschuldigde bedrag op de voucher.


7.6 Indien de klant een overeenkomst die hij (gedeeltelijk) met een waardebon heeft uitgevoerd, gedeeltelijk herroept en als gevolg daarvan de eventuele minimale bestelwaarde van de waardebon niet meer wordt bereikt, vervalt de volledige korting die aan de klant is toegekend door tink op basis van de waardebon. In dit geval behoudt tink zich het recht voor om de aankoopprijs op te eisen.


8. Garantie in het kader van koopovereenkomsten


8.1 Bij gebreken aan goederen heeft de klant ten opzichte van tink het recht op de wettelijke garantierechten, in het bijzonder de rechten die voortvloeien uit §§ 434 van het BGB. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen geeft tink geen garanties of andere toezeggingen.


8.2 Als de klant ondernemer is in overeenstemming met § 14 van het BGB, geldt § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). Bovendien bedraagt de garantietermijn in dit geval twaalf (12) maanden, met uitzondering van vorderingen op grond van opzet of grove nalatigheid en schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.


8.3 Indien de klant een ondernemer is in overeenstemming met § 14 van het BGB, verjaren zijn garantieclaims tegen tink twaalf (12) maanden na levering van de goederen. Indien de klant een consument is overeenkomstig § 13 van het BGB, verjaren zijn garantieclaims tegen tink twaalf (12) maanden na levering van de goederen.


8.4 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB, kan tink ervoor kiezen om het ontbrekende product achteraf nog te leveren. tink heeft hiervoor recht op drie (3) pogingen tot nakoming achteraf.


9. Bijzondere bepalingen voor huurcontracten


9.1 Het begin van de huurperiode, de duur van de huurperiode en een eventuele minimum huurperiode worden in het contract vermeld. De looptijd van een eventuele verzekering die in verband met de huur wordt afgesloten (bijvoorbeeld slotenmakersverzekering) komt overeen met de huurperiode.


9.2 De klant is verplicht het huurobject bij aflevering te inspecteren op duidelijke gebreken (onder andere transportschade) en deze gebreken onmiddellijk te melden.


9.3 De klant zal het gehuurde voor eigen rekening gebruiken en exploiteren. Hij is verplicht het gehuurde met zorg te behandelen en alleen te gebruiken voor het beoogde, normale gebruik volgens de desbetreffende gebruiksaanwijzing. In geval van schade of verlies van het huurmateriaal is de klant verplicht om tink daar onmiddellijk over te informeren.


9.4 Zonder toestemming van tink is de klant niet gerechtigd het gebruik van het huurobject aan een derde over te laten, in het bijzonder niet om het huurobject onder te verhuren. De klant is volledig aansprakelijk voor het handelen en nalaten van derden. De klant is niet gerechtigd het gehuurde te verhuren, te verkopen, te bezwaren met een pandrecht of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.


9.5 De klant is zich ervan bewust dat het gehuurde product software of andere beschermde inhoud kan bevatten en dat voor het contractuele gebruik van het gehuurde product derhalve een afzonderlijke (licentie)overeenkomst met derden moet worden gesloten. De klant is verplicht de toepasselijke eigendomsrechten te respecteren.


9.6 De klant is zich ervan bewust dat het contractuele gebruik van het gehuurde goed een goed functionerende netwerkomgeving of internetverbinding of andere technische apparatuur kan vereisen, wat toebehoort aan de verantwoordelijkheid van de klant. Voor zover zich storingen voordoen door storingen of onderbrekingen van de stroomvoorziening van de klant, het netwerk van de klant (bekabeld of wifi) of andere technische storingen of defecten, die te wijten zijn aan de klant of zijn energie-, telecommunicatie- of IT-providers, is tink niet verantwoordelijk voor dergelijke storingen of onderbrekingen.


9.7 De huurprijs dient aan het begin van elke contractuele maand vooruit te worden betaald. De eerste maand huur wordt aan het begin van de huurperiode geïnd door tink.


9.8 Indien tijdens de huurperiode een defect wordt ontdekt aan het huurartikel, is de klant verplicht om het defect onmiddellijk te melden. Indien de klant dit niet doet, is hij verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.


9.9 tink heeft te allen tijde het recht de gehuurde goederen na voorafgaande kennisgeving met een redelijke termijn te inspecteren. tink zal noodzakelijke reparaties aan de gehuurde goederen zelf of via derden uitvoeren. tink kiest ervoor om het gehuurde artikel te vervangen of afzonderlijke onderdelen hiervan te vervangen of te herstellen.


9.10 De partijen hebben het recht een overeenkomst voor de huur van goederen te beëindigen met een opzegtermijn van zes (6) weken tot het einde van een overeengekomen minimum huurperiode. Na afloop van de minimum huurperiode wordt het contract automatisch met één (1) maand verlengd en kan het door de partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee (2) weken tot het einde van de respectievelijke verleningsperiode.


9.11 Het recht op buitengewone opzegging van een overeenkomst voor de huur van goederen om een goede reden blijft onaangetast. tink heeft het recht op buitengewone opzegging van de huurovereenkomst wanneer (i) de klant in gebreke blijft met de betaling van twee opeenvolgende huurgelden, (ii) de klant reeds herhaaldelijk is aangemaand tot wanbetaling, (iii) er beslaglegging of andere handhavingsmaatregelen tegen de klant bestaan, of wanneer (iv) de klant het huurobject aan onbevoegde derden heeft nagelaten of de ontvangst van het huurobject door onzorgvuldigheid of oneigenlijk gebruik in gevaar wordt gebracht.


9.12 De opzegging van de huurovereenkomst dient in tekstvorm te geschieden (een gewone e-mail is voldoende).


9.13 Aan het einde van de huurperiode is de klant verplicht het huurobject volledig en onbeschadigd, inclusief de relevante documenten, terug te geven aan de betreffende tink-partner. Indien de klant de gehuurde goederen na afloop van huurperiode blijft gebruiken, wordt het contract met één (1) extra maand verlengd, tenzij tink zich daartegen verzet.


9.14 Indien tink en de klant een minimum huurperiode zijn overeengekomen, is de klant verplicht de huur voor de minimum huurperiode te betalen, onder voorbehoud van de uitoefening van een eventueel herroepingsrecht. Dit geldt ook als de klant het huurobject voor het einde van de minimum huurperiode retourneert.


9.15 Een risicoaansprakelijkheid van tink voor initiële materiaalfouten van het gehuurde artikel (§ 536a BGB) is uitgesloten.


9.16 Het gehuurde object blijft te allen tijde volledig eigendom van tink of de betreffende tink-partner.


10. Aansprakelijkheid


10.1 tink is, ongeacht de rechtsgrond, aansprakelijk voor (i) opzet en grove nalatigheid, (ii) voor bedrog, (iii) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, (iv) voor vorderingen van de klant die voortvloeien uit een kwaliteitsgarantie en (v) voor vorderingen van de klant op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.


10.2 In geval van eenvoudige nalatigheid is tink alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomsten en waarvan de klant regelmatig op de nakoming vertrouwt en mag vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van tink beperkt tot de vergoeding van de te verwachten, typisch optredende schade.


10.3 Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 is tink niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen die geen kardinale verplichtingen zijn en die zijn veroorzaakt door lichte nalatigheid van tink.


10.4 Indien de opdrachtgever een ondernemer is, is de aansprakelijkheid van tink op grond van artikel 10.2 beperkt tot de dubbele waarde van de betreffende overeenkomst. Opzettelijke handelingen van tink zijn hiervan uitgesloten.


10.5 Elke aansprakelijkheid voor schade die verder gaat dan de in dit artikel 10 geregelde gevallen is uitgesloten.


11. Beperking van het verrekenings- en retentierecht | Cessieverbod


11.1 De klant kan vorderingen van tink enkel verrekenen als de verordening rechtsgeldig is vastgesteld of door tink onbetwist of erkend is.


11.2 Indien de klant een consument is, kan hij alleen een retentierecht uitoefenen als zijn vordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.


11.3 Indien de klant een ondernemer is overeenkomstig § 14 van het BGB, kan hij slechts een retentierecht doen gelden voor zover zijn vordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie, rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist of erkend is door tink.


11.4 Indien de klant een ondernemer is overeenkomstig § 14 van het BGB, is hij alleen, mits schriftelijke toestemming van tink, gerechtigd zijn schuldvorderingen aan derden te cederen. § 354a van het HGB blijft ongewijzigd.


12. Toepasselijk recht | Consumentenarbitragecommissie | Plaats van jurisdictie | Contractuele taal


12.1 Indien de klant een ondernemer is overeenkomstig § 14 van het BGB, is op de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB, is de overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, onderworpen aan het bindende recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft (d.w.z. de bepalingen van het recht van deze staat waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken). Anders is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.


12.2 De Europese Commissie heeft een online arbitragecommissie die via deze link bereikbaar is. tink is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure via deze arbitragecommissie of een andere consumentenarbitragecommissie en biedt momenteel geen deelname aan.


12.3 Indien de klant een ondernemer is in de zin van § 14 van het BGB, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en/of deze voorwaarden Berlijn; in dit geval heeft tink ook het recht om de klant te dagvaarden in de plaats van vestiging. Indien de klant een consument is in de zin van § 13 van het BGB, gelden de wettelijke voorschriften met betrekking tot de plaats van bevoegdheid.


13. Wijziging van deze algemene voorwaarden


13.1 tink kan deze algemene voorwaarden voor de toekomst wijzigen en /of actualiseren, indien dit om technische, economische of juridische redenen noodzakelijk is.


13.2 Indien de wijziging van deze voorwaarden van invloed is op lopende contracten voor de verhuur van goederen, wordt de klant ten minste zes (6) weken voordat de wijziging van kracht wordt, in tekstvorm op de hoogte gesteld (een eenvoudige e-mail is voldoende). De klant kan al dan niet met de wijziging instemmen tot de dag van de beoogde inwerkingtreding ervan. De wijziging wordt geacht door de klant te zijn aanvaard indien de klant geen bezwaar maakt tegen de wijziging voor de dag van de beoogde inwerkingtreding ervan. tink informeert de klant uitdrukkelijk over de wijziging in de desbetreffende aankondiging.


14. Volledige overeenkomst | Scheidbaarheidsclausule | Contractwijzigingen


14.1 De overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen de klant en tink met betrekking tot het onderwerp en vervangt en sluit alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge onderhandelingen, regelingen, afspraken, oefeningen of overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp uit.


14.2 Indien enige bepaling van het contract, inclusief deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In dit geval wordt de onwerkzame of nietige bepaling vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij wat de partijen op juridisch toelaatbare wijze zouden zijn overeengekomen in overeenstemming met de betekenis en het doel van de oorspronkelijke bepaling en de volgorde, indien zij de onwerkzame of nietige werking van de oorspronkelijke bepaling zouden hebben erkend. Indien de onverbindendheid of ongeldigheid van een bepaling gebaseerd is op een daarin vastgestelde prestatie- tijdsbepaling (termijn of datum), komt in de plaats hiervan een bepaling met een wettelijk toegestane draagwijdte die de oorspronkelijke draagwijdte het dichtst benadert. Het voorgaande is ook van toepassing op eventuele onopzettelijke ontstane leemtes in de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden. Het is de uitdrukkelijke wil van de partijen dat deze salvatorische clausule niet leidt tot een loutere omkering van de bewijslast, maar dat § 139 van het BGB in zijn geheel wordt opgeheven.


14.3 Wijzigingen van of aanvullingen op een contract moeten schriftelijk worden vastgelegd (gewoon per e-mail is voldoende). Hetzelfde geldt voor overeenkomsten als de vraag er is om af te wijken van deze schriftelijke vormvereiste of om er volledig van af te zien.tink GmbH
Amtsgericht Berlin Charlottenburg, Duitsland, HRB 175701
Juli 2021